Felhasználási feltételek


Általános Szerződési Feltételek

1. Általános Szerződési feltételek

1.1 Császár Klaudia EV. (a továbbiakban: Bérbeadó) által nyújtott, az

Selfie Garden tereinek, termeinek bérlését(a továbbiakban: Szolgáltatás) és az

ahhoz kapcsolódó, a Bérbeadó által nyújtott egyéb szolgáltatások igénybevételének módját és

feltételeit, valamint a Bérbeadó által működtetett https://www.selfiegarden.hu

honlapon elérhető foglalási rendszer felhasználási feltétel jelen

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), szabályozza annak érdekében, hogy mind a

foglalási folyamat, mind a szolgáltatásaink igénybevétele zökkenőmentes legyen.

1.2 Jelen ÁSZF rendelkezései 2023.10.01. napjától kezdődően hatályosak.

1.3 A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar

jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

(továbbiakban: "Ptk.") vonatkozó rendelkezései, azzal, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező

rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadók a szolgáltatásokat igénybe vevőkre.

1.4 A honlapokon keresztül, vagy közvetlen kapcsolatfelvételen keresztül a Bérbeadó által

nyújtott szolgáltatások megrendelésével a jelen ÁSZF által meghatározott feltételek szerinti

szolgáltatások igénybevételére és nyújtására vonatkozó szerződés jön létre a Bérbeadó és a

szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: Bérlő) között. Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés

magyar nyelven íródik, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli

szerződésnek, így utólag nem hozzáférhető és megtekinthető, azt nem iktatjuk. Szolgáltatóként nem

vetjük alá magunkat magatartási kódex rendelkezéseinek.

1.5 Amennyiben Ön úgy dönt, hogy igénybe kívánja venni az általunk biztosított

szolgáltatásokat, kérjük figyelmesen olvassa el jelen ÁSZF-et. A Bérlő a holnapon történő foglalás

leadásával egyidejűleg elfogadja a jelen ÁSZF által meghatározott szerződéses feltételeket, annak

valamennyi rendelkezésével egyetért és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF

rendelkezéseit is a foglalási rendszerben erre a célra kialakított jelölőnégyzet kipipálásával.

2. A Bérbeadó adatai:

Név: Császár Klaudia EV.

Székhely: 2081. Piliscsaba, Kossuth L u. 40.

Cégjegyzékszám: 55043982

Nyilvántartó bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága

Adószám: 56404177-1-33

Képviselő neve: Császár Klaudia

Elérhetőség: info@selfiegarde.hu

Bankszámlaszám: 12011148-01559986-00100006

3. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás

módosítása:

3.1 Az időpont foglalását a Bérlő a Bérbeadó honlapjain található telefonszámon, vagy e-mail címen intézi. Az időpontfoglalásnál kötelezően

megadandó adatok: Bérlő neve, e-mail címe, telefonos elérhetősége és számlázási adatait.

3.2 A szolgáltatási szerződés a Bérlő által szabályszerűen továbbított megrendelés -

időpontfoglalás - a Bérbeadó írásbeli (e-mail) visszaigazolásával jön létre és ennek megfelelően a

megrendelés – foglalás – írásbeli visszaigazolásával a felek közötti szolgáltatási szerződés írásba nem

foglalt szerződésnek minősül.

3.3 A Bérbeadó kifejezetten felhívja a Bérlő figyelmét, hogy kizárólag a megrendelés

elektronikus úton történt visszaigazolását követően – mely egyben a kert foglalásának

visszaigazolását is jelent – jogosult arra, hogy a szolgáltatásnyújtást követelje a Bérbeadótól. A

visszaigazoló email hiánya a foglalás nem megvalósulását jelenti.

3.4 Bérbeadó felhívja a Bérlő figyelmét, hogy a Bérbeadó által küldött visszaigazolás akkor

tekinthető megérkezettnek, ha az hozzáférhetővé válik a címzett fél számára. A Bérbeadót nem

terheli semmilyen felelősség azokban az esetben, ha a visszaigazolást tartalmazó elektronikus üzenet

azért nem érkezik meg a Bérbeadóhoz félhez, mert az általa megadott e-mail cím nem helyesen írt,

vagy az üzenet nem kézbesíthető a Bérlő elektronikus postafiókjának telítettsége miatt. Az időpont

foglalás ezekben az esetekben megvalósult.

3.5 A szóban továbbított megrendelés és/vagy megrendelés módosítása kizárólag abban az

esetben minősül a Bérbeadó által elfogadottnak, és abban az esetben jelent kötelezettséget a

Bérbeadóra nézve, amennyiben az ilyen módon továbbított megrendelést és/vagy megrendelés

módosítását a Bérbeadó írásban visszaigazolta. Ekkor a Bérbeadó írásbeli visszaigazolása alapján

egyértelműen megállapítható a létrejött, vagy módosított szolgáltatási szerződés tartalma.

3.6 A megrendelés és/vagy a megrendelés módosításának a Bérbeadó általi szóbeli

visszaigazolása nem jelent kötelezettséget a Bérbeadó nézve, még abban az esetben sem, ha a

megrendelést és/vagy annak módosítását a Bérlő írásban továbbította.

3.7 A szerződő felek között a Bérbeadó által nyújtott és a Bérlő által megrendelt szolgáltatások

igénybevételére vonatkozó szolgáltatási szerződés határozott – a Bérbeadó által írásban visszaigazolt

foglalási időtartammal megegyező – időre jön létre.

4. A szolgáltatás lemondása, elállás, felmondás

4.1 A Bérlő kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges

lemondásáról, módosításáról, vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően:

• legfeljebb 4 órás foglalás esetén legalább 72 (hetvenkét) órával

• a 4 órát meghaladó foglalás esetén legalább 168 (százhatvannyolc) órával

• karácsonyi dekorációjú termekben 168 órával a foglalás kezdete előtt

írásban tájékoztatja a Bérbeadót. Amennyiben ezen időszakokon belül a foglalást törli, rövidebbre

módosítja, későbbi időpontra módosítja a Bérbeadó lemondási díjat számol fel.

4.2 A lemondási díj a foglalás megkezdéséhez képest számolódik, a foglalás óraszámától és

szezontól függően.

• legfeljebb 4 órás foglalás esetén 72 (hetvenkét) órán belül a bérleti díj 50%-a fizetendő

• legfeljebb 4 órás foglalás esetén 24 (huszonnégy) órán belül a bérleti díj 100%-a fizetendő

• a 4 órát meghaladó foglalás esetén 168 (százhatvannyolc) órán belül a bérleti díj 50%-a

fizetendő

• a 4 órát meghaladó foglalás esetén 72 (hetvenkét) órán belül a bérleti díj100%-a fizetendő

• karácsonyi dekorációjú terekben foglalás esetén 168 (százhatvannyolc) órán belül az

előzetesen fizetendő bérleti díj 50%-a kerül visszautalásra

• karácsonyi dekorációjú terekben foglalás esetén 72 (hetvenkét) órán belül az előre fizetendő

bérleti díj 100%-a lemondási díj

4.3 A Bérlő a szolgáltatást lemondhatja a mindenkor hatályos Foglalási- és lemondási feltételek

szerint, amelyet a bérlő a honlapon keresztül elér, valamint a foglalás kezdeményezésekor a foglalási

feltételek megismerésével és tudomásul vételével magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

4.4 A Bérbeadó fenntartja magának a foglalás változtatásának jogát előzetes egyeztetést

követően, azzal, hogy az elmaradt bérlést a Bérlővel egyeztetve méltányosan kompenzálja.

4.5 Egyéni megrendelések esetén az elállási feltételek mindig egyedileg kerülnek

meghatározásra.

5. Fizetési feltételek

5.1 A Bérbeadó által alkalmazott árak a Bérbeadó weboldalán megtalálhatóak. A Bérbeadó az

általa alkalmazott árakat bármikor jogosult szabadon megváltoztatni azzal, hogy a Bérbeadó

egyoldalú módosítása nem vonatkozik a korábban foglalt és a Bérbeadó által írásban visszaigazolt

foglalásokra.

5.2 A Bérbeadó az általa alkalmazott árakat az irányadó jogszabályi előírásoknak megfelelően

forintban tünteti fel, a feltüntetett árak alanyi adó mentesek (0%) tehát bruttó árak.

5.3 A megrendelt termékek és szolgáltatások ellenértéke az alábbi módon rendezhetők:

• a helyszínen bankkártyás fizetéssel

• a helyszínen készpénzben

• valamint egyedi esetekben banki átutalással.

5.4 A Bérbeadó a befizetett összegekről a Bérlő felé vagy a Bérlő felét nyugtát vagy számlát állít

ki.

5.5 Átutalásos fizetés esetén a szolgáltatás ellenértéke akkor tekintendő megfizetettnek,

amennyiben annak összege a Bérbeadó vezetett folyószámláján maradéktalanul jóváírásra kerül.

5.6 A Bérbeadó felhívja továbbá a Bérlő figyelmét arra, hogy a fizetési tranzakció annak végrehajtását

követően nem vonható vissza a Bérlő bankszámlaegyenlege a szolgáltatási

díj összegével azonnal megterhelésre kerül.

6. A Bérlő jogai és kötelezettségei

6.1 A felek közötti szolgáltatási szerződés értelmében a Bérlő jogosult az általa lefoglalt

időpont(ok)ban az általa lefoglalt kertet használni, a weboldalon megadott maximum

létszámmal. Amennyiben Bérlő a megengedettnél nagyobb létszámmal jelenik meg, Bérbeadó

jogosult az ár módosítására. Az kert maximum létszáma a weboldalon a kezdő oldalon olvashatóak.

6.2 A bérlési idő egyben tartalmazza a fotózási és a terem visszaállításának idejét. A Bérlő

vállalja, hogy a termet az átvett állapotban adja vissza.

6.3. A Bérlő nem készíthet termeinkben elérhetővé olyan tartalmat, mely jogellenes, káros,

vulgáris, obszcén, fenyegető vagy sértő tartalmú.

6.4. A Bérlő és vendégei (pl.tanfolyam/workshop esetén) csak olyan fotókat/videókat készíthet, ahol a szomszédos ház/házak nem látszanak – ha mégis látható, csak retusálás után (mikor már nem látszik a szomszéd ingatlan) teheti közzé. Ha mégis megjelenik ilyen kép, pénzbeli kártérítést von maga után.

6.5. A kertet mindenki a saját felelősségére használja. A kertben lévő épített, vagy természetes objektumok/díszletek nem alkalmasak nagyobb teher igénybevételére (pl. fára mászni tilos).

6.6. A Bérlő köteles az őt ért esetleges kárt haladéktalanul jelezni a Bérbeadónál és

minden szükséges adatot, fotót a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a

káresemény körülményei tisztázhatóak legyenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy

büntetőeljárás megindításához szükségesek.

6.5 Mindazon esetleges károkért, melyek a weboldalon és/vagy a foglalási rendszer

működésében felmerülő hiba vagy hiányosság miatt következnek be a Bérbeadó oldalán, a Bérbeadó

a felelősségét kizárja.

7. A Bérlő kártérítési felelőssége

7.1 A Bérlő felelős mindazon károk megtérítéséért melyeket a Bérbeadó vagy harmadik személy

részére ő maga vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek

okoznak.

8. A Bérlő tudomásul veszi, hogy az okozott kár mértékét a Bérbeadó egyoldalúan határozza

meg. A kár azonnal, a helyszínen készpénzben, vagy kártyával fizetendő.

9. A szolgáltatás megváltoztatása

9.1 A Bérbeadó fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson

végre a termeken és a kapcsolódó szolgáltatásokon a Felhasználó előzetes figyelmeztetése nélkül.

10. A szolgáltatási szerződés megszűnése, elszámolás a felek között

9.1 A Felek között jelen ÁSZF alapján létrejövő szolgáltatási szerződés megszűnik, illetve

megszüntethető:

• a szerződés automatikus megszűnése esetén – teljesüléskor, a határozott időtartam

lejártával,

• a megrendeléstől történő elállással, minden alkalommal írásban kezdeményezve

• a Bérbeadó elállásával vagy felmondásával.

9.2 A felek a szolgáltatási szerződést közös megegyezéssel bármikor jogosultak megszüntetni

azzal, hogy a megszüntetést írásba kell foglalni és annak tartalmaznia kell a felek teljeskörű

elszámolását a lemondási szabályzatnak, díjazásnak megfelelően.

9.3 Felek a szolgáltatási szerződés bármely okból történő megszűnése esetén köteles legkésőbb

a megszűnéstől számított 15 (tizenöt) napon belül egymással elszámolni.

11. Panaszügyintézés

11.1 Amennyiben a Bérlőnek bármilyen panasza merülne fel az általa igénybe vett szolgáltatással

összefüggésben, úgy jogosult panasszal élni a Bérbeadónál.

11.2 A Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos Felhasználói kifogásra az 1. pontban rögzített

elérhetőségeken történt előterjesztést követő legkésőbb 15 munkanapon belül érdemben válaszol,

megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módját.

11.3 A Bérlő nem minősül fogyasztónak, így a fogyasztóvédelmi jogszabályok jelen szerződéses

viszonyra nem irányadóak.

12. Joghatóság, alkalmazandó jog

12.1. A jelen ÁSZF-re, a Szolgáltatói szerződésre, illetve az ezen szerződésekkel kapcsolatban

támadt bármely jogvita elbírálására a magyar jog az irányadó.

12.2. A Felek a magyar bíróságok joghatóságának vetik alá magukat. A jelen ÁSZF alapján

keletkező jogvita elbírálására a felek kikötik a Pest Vármegyei Bíróság kizárólagos

illetékességét, amennyiben pedig az a vonatkozó hatásköri szabályok alapján nem lehetséges, a

hatáskörrel bíró, illetékes magyar bíróságok járnak el az ügyben.

12.3 Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény rendelkezései az irányadóak.

12.4 A jelen ÁSZF szerinti szerződés a Felek között az ÁSZF Felhasználó általi elfogadásával jön

létre.

12.5 Jelen ÁSZF minden rendelkezése önállóan értelmezendő. Abban az esetben, ha valamely

bíróság vagy hatóság döntéséből eredően egyes részei a továbbiakban nem alkalmazandóak, a

fennmaradó rendelkezések továbbra is érvényesek és joghatás kiváltására alkalmasak maradnak.

13. Az ÁSZF elérhetősége és módosítása

13.1 A Bérbeadó biztosítja (honlap nyitó oldalon található linkben), hogy a Bérlő és/vagy a Bérlő a

ÁSZF elfogadását megelőzően annak tartalmát megismerhesse, értelmezhesse.

13.2 A Bérbeadó az ÁSZF mindenkor hatályos szövegét közzéteszi honlapján

(selfiegarden.hu), amely így bárki számára hozzáférhető, nyilvános.

13.3 A Bérbeadó fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor

egyoldalúan módosítja. Bérbeadó a módosított ÁSZF szövegét annak hatálybalépését megelőző 15

(tizenöt) nappal honlapján közzéteszi.

14. Személyes adatok kezelése

14.1 A jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltató, mint adatfeldolgozó a

Felhasználó, mint adatkezelő nevében személyes adatokat nem kezel.

15. Vis Maior

15.1 Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárási viszontagság, áramkimaradás,

sztrájk, stb.) amely felett a sem a Bérbeadó, sem a Bérlő, vagy a Bérlő nem bír ellenőrzéssel – vis

maior – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok

vagy körülmény fennáll.

15.2 Betegségek, covid általi érintettség nem tartoznak a szerződést befolyásoló vis maior okok

közé.

15.3 A szerződő felek a lehetőségeiken belül minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen

okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy

késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

16. Érvénytelenségi klauzula

16. 1 Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelen vagy végrehajthatatlan, vagy

azzá válik, az a többi rendelkezést nem érinti, azok érvényben és hatályban maradnak. Ebben az

esetben a Feleknek az érvénytelen/végrehajthatatlan rendelkezés helyett el kell fogadniuk egy, az

érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezéshez hasonló olyan rendelkezést, amely leginkább

összhangban áll a Felek szerződési céljaival, és a korábbi, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak

bizonyult rendelkezéshez a legközelebb áll tartalmában.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Császár Klaudia Ev
A szolgáltató székhelye: 2081. Piliscsaba, Kossuth u 40.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@selfiegarden.hu
Cégjegyzékszáma: 55043982
Adószáma: 56404177-1-33
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): 55043982
Telefonszámai: 06/20-24-81-224
A szerződés nyelve: magyar